การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  
  ข้อมูลพื้นฐาน
     O1   โครงสร้างหน่วยงาน
     O2   ข้อมูลผู้บริหาร
     O3   อำนาจหน้าที่
     O4   ข้อมูลการติดต่อ
     O5   ข่าวประชาสัมพันธ์
     O6   Q&A
 
การบริหารงาน
     O7   แผน ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     O8   แผนและ ความก้าวหน้า ในการดำเนิน งานและการใช้ งบประมาณ ประจำปี
     O9   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     O10 คู่มือหรือ แนวทางการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
     O11 คู่มือหรือ แนวทางการให้ บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ
     O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     O13 E-Service
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
     O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา     
     O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O22 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
     O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
     O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     O29 รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
     O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
     O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
     O32 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
     O33 รายงานผลการดำเนินการ การป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 

แผน ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน