การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

วัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ สุภาพอ่อนน้อม เจอหน้ายิ้มทักทาย สวัสดี บนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยมองค์กร คือ RS.B. ( R : Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม S : Success = ความสำเร็จ และ B : believe = ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ )

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและ ชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นค่านิยมที่ดีงาม และกำหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดการประชุมฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารกลุ่มต่าง ๆ ทุกวันอังคาร ประชุมครูเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน

2. การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน เพื่อส่งข่าวเปิดโอกาสในการสื่อสารและแสดงความความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว

3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร

4. ทำงานแบบพี่สอนน้อง

5. อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

- กิจกรรมดี มีความเป็นไทย

- มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำที่ดี

 - มีความสุภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหว้ ทักทายระหว่างบุคลากร ทั้งครูและนักเรียน

6. ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

- แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ - แต่งกายชุดกิจกรรมโรงรียนทุกวันพุธ

- แต่งกายชุดลูกเสือทุกวันศุกร์

- แต่งการสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ

- ระบบอาวุโส น้องทำความเคารพรุ่นพี่

- การเยี่ยมเยือนลบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆของครอบครัวบุคลากร

- การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

7. สายใยผูกพันของครู สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน