ข้อมูลทั่วไป

tbw

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (Thonbureeworatepeepalarak School)

ตัวอักษรย่อ : ธ.บ.ว. และ TBW

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท. 1)

วันก่อตั้งโรงเรียน : 6 ธันวาคม 2525

สถานที่ตั้ง : 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600

พื้นที่ของโรงเรียน : 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2465-7753, 0-2465-983, 0-2465-5976

หมายเลขโทรสาร : 0-2466-0642

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1010720079
รหัส Smis 8 หลัก : 10032010
รหัส Obec 6 หลัก : 720079

เว็บไซต์โรงเรียน : www.thonburee.ac.th

Facebook : www.facebook.com/tbw2525

 

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง

 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

สมเด็จพระพุทธวรมุนีพลารักษ์ หรือหลวงพ่อก้าวหน้า

เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร ประดิษฐานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528

 

 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าออกศึก ล้อมกรอบด้วยเส้นรูปเรือนแก้ว 
ส่วนล่างเป็นชื่อโรงเรียน

 

 

 

สีประจำโรงเรียน

      สีแดง เป็นสีแห่งปัญญาความรู้ มีความคิดอันสุขุมรอบคอบ พิจารณาไตรตรองอย่างมีเหตุผลในส่งที่ควรคิด ควรพูด ควรประพฤติและควรปฏิบัติ หมายถึง เรียนรู้

     สีเหลือง เป็นสีแห่งความยึดมั่นในหลักธรรม ศีลธรรม จริยธรรม กฎข้อบังคับ และระเบียบวินัย หมายถึง คุณธรรม

     สีเขียว เป็นสีแห่งความรื่นรมย์ ความร่มเย็นเป็นสุข มีจิตใจเมตตา กรุณา เสียสละ และการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น หมายถึง บำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกสุพรรณิการ์