การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

person Page 05

person Page 06

person Page 07

person Page 08

person Page 09

person Page 10

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

วัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ สุภาพอ่อนน้อม เจอหน้ายิ้มทักทาย สวัสดี บนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยมองค์กร คือ RS.B. ( R : Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม S : Success = ความสำเร็จ และ B : believe = ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ )

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและ ชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นค่านิยมที่ดีงาม และกำหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดการประชุมฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารกลุ่มต่าง ๆ ทุกวันอังคาร ประชุมครูเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน

2. การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน เพื่อส่งข่าวเปิดโอกาสในการสื่อสารและแสดงความความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว

3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร

4. ทำงานแบบพี่สอนน้อง

5. อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

- กิจกรรมดี มีความเป็นไทย

- มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำที่ดี

 - มีความสุภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหว้ ทักทายระหว่างบุคลากร ทั้งครูและนักเรียน

6. ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

- แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ - แต่งกายชุดกิจกรรมโรงรียนทุกวันพุธ

- แต่งกายชุดลูกเสือทุกวันศุกร์

- แต่งการสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ

- ระบบอาวุโส น้องทำความเคารพรุ่นพี่

- การเยี่ยมเยือนลบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆของครอบครัวบุคลากร

- การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

7. สายใยผูกพันของครู สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน