ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ที่เป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

 

S  24174600

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> / ค่ายคุณธรรม จริยธรรม(1)ค่ายคุณธรรม จริยธรรม(2)