เอกสารมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2563

การมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

-- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2563
-- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

>> ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

>> เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน

>> รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา