กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         
 

 

 

 นายชัยราวี   ลาผม

 ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์

ครู คศ.4

 

นายนิยม   ยอดแสวง

ครู คศ.2

 

Since-011-rachatorn resize resize

นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์

 ครู คศ.2

 
       

นางสาววรรณลุ   จารุจิตร

ครู คศ.3

 

Since-010-sirinapa

นางสาวศิรินนภา   พรนภดล

ครู คศ.2

 

nutthapol

นายณัฐพล   มีแก้วน้อย

 ครู คศ.3

         

Career-009-patiya1

นางสาวภัทธิยา   การมาสม

ครู คศ.3

     

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.3 

         
 

 

 

Career-012-tanasin

นายธนะสิน  รอดทรัพย์

ครูอัตราจ้าง