เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี