แห่กฐินสามัคคี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดบางสะแกใน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร