กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

นางสาวภัทธิยา   การมาสม

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

สิบเอกชาตรี  รับพร

ครู คศ.3

 

นางสาวภูริตา   สุภยนต์

ครู คศ.2

 

นางประสิทธิ์  เมืองชมภู

ครู คศ.2

         

 

นายชัยราวี   ลาผม

ครู คศ.2

 

 

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.1

 

 

นายวีระชัย  เสนารักษ์

ครู คศ.1

         
   

Career-012-tanasin

นายธนะสิน  รอดทรัพย์

ครูอัตราจ้าง