กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

นางสาวยุพิน  ศาลางาม

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
 

นายถวัลย์   ศรีสุขะโต

ครู คศ.3

   

นายสมภพ  อยู่สบาย

ครู คศ.3

         
   

ว่าที่ ร.ต. จิตลักษณ์  ระหา

ครูอัตราจ้าง