กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   

 

นางปนัดดา   นิลเลื่อม

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
     

นางสาวชัชฎา   ภู่เพ็ชร์

ครู คศ.3

   
         

Thai-011-apidet

นายอภิเดช  จันทวงศ์

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

Thai-013-umaporn

นางสาวอุมาพร  สีชมพู

ครูอัตราจ้าง