กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         
 

 

 

 

นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์

ครู คศ.3

 

นายนิยม   ยอดแสวง

ครู คศ.2

 

นางสาวสุดากุล   จินตนา

ครู คศ.3

 
       

นางสาววัลฒนา   ศรีสวัสดิ์

ครู คศ.2

 

นายณัฐพล   มีแก้วน้อย

ครู คศ.2

 

นางสาววรรณลุ   จารุจิตร

ครู คศ.2

         
   

Since-010-sirinapa

นางศิรินนภา  พรนภดล

ครู คศ.2