ข้อมูลทั่วไป

tbw

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (Thonbureeworatepeepalaruk School)

ตัวอักษรย่อ : ธ.บ.ว. และ TBW

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วันก่อตั้งโรงเรียน : 6 ธันวาคม 2525

สถานที่ตั้ง : 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600

พื้นที่ของโรงเรียน : 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2465-7753, 0-2465-983, 0-2465-5976

หมายเลขโทรสาร : 0-2466-0642

รหัสโรงเรียน : 10032010

เว็บไซต์โรงเรียน : www.thonburee.ac.th

Facebook : www.facebook.com/tbw2525

 

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง

 

 

get link พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

สมเด็จพระพุทธวรมุนีพลารักษ์ หรือหลวงพ่อก้าวหน้า

เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร ประดิษฐานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528

 

 

 

купить Марка Поронайск สัญลักษณ์ของโรงเรียน

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าออกศึก ล้อมกรอบด้วยเส้นรูปเรือนแก้ว 
ส่วนล่างเป็นชื่อโรงเรียน

 

 

 

source site สีประจำโรงเรียน

http://aktuelmodel.com/calm/kupit-skorost-vo-volgograde.html       สีแดง เป็นสีแห่งปัญญาความรู้ มีความคิดอันสุขุมรอบคอบ พิจารณาไตรตรองอย่างมีเหตุผลในส่งที่ควรคิด ควรพูด ควรประพฤติและควรปฏิบัติ หมายถึง เรียนรู้

get link      สีเหลือง เป็นสีแห่งความยึดมั่นในหลักธรรม ศีลธรรม จริยธรรม กฎข้อบังคับ และระเบียบวินัย หมายถึง คุณธรรม

Купить закладки скорость a-PVP в Вытегре      สีเขียว เป็นสีแห่งความรื่นรมย์ ความร่มเย็นเป็นสุข มีจิตใจเมตตา กรุณา เสียสละ และการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น หมายถึง บำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

get link ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกสุพรรณิการ์