ข้อมูลทั่วไป

tbw

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (Thonbureeworatepeepalaruk School)

ตัวอักษรย่อ : ธ.บ.ว. และ TBW

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วันก่อตั้งโรงเรียน : 6 ธันวาคม 2525

สถานที่ตั้ง : 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600

พื้นที่ของโรงเรียน : 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2465-7753, 0-2465-983, 0-2465-5976

หมายเลขโทรสาร : 0-2466-0642

รหัสโรงเรียน : 10032010

เว็บไซต์โรงเรียน : www.thonburee.ac.th

Facebook : www.facebook.com/tbw2525

 

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง

 

 

https://shiwa-24.online พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

สมเด็จพระพุทธวรมุนีพลารักษ์ หรือหลวงพ่อก้าวหน้า

เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร ประดิษฐานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528

 

 

 

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин สัญลักษณ์ของโรงเรียน

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าออกศึก ล้อมกรอบด้วยเส้นรูปเรือนแก้ว 
ส่วนล่างเป็นชื่อโรงเรียน

 

 

 

https://shiwa-24.online สีประจำโรงเรียน

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин       สีแดง เป็นสีแห่งปัญญาความรู้ มีความคิดอันสุขุมรอบคอบ พิจารณาไตรตรองอย่างมีเหตุผลในส่งที่ควรคิด ควรพูด ควรประพฤติและควรปฏิบัติ หมายถึง เรียนรู้

go here      สีเหลือง เป็นสีแห่งความยึดมั่นในหลักธรรม ศีลธรรม จริยธรรม กฎข้อบังคับ และระเบียบวินัย หมายถึง คุณธรรม

     สีเขียว เป็นสีแห่งความรื่นรมย์ ความร่มเย็นเป็นสุข มีจิตใจเมตตา กรุณา เสียสละ และการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น หมายถึง บำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกสุพรรณิการ์