บทเรียนออนไลน์
นายสมภพ อยู่สบาย


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 สุขศึกษา ม.1 คลิก
2 สุขศึกษา ม.2 คลิก
3 สุขศึกษา ม.3 คลิก
4 พลศึกษา ม.3 คลิก
5 สุขศึกษา ม.4 คลิก


ตารางนัดหมายวันส่งงาน
ลำดับ รายวิชา ห้อง วันส่งผลงาน
1 สุขศึกษา ม.1 ม.1/1
ม.1/2
18 มกราคม 2564
ม.1/3
ม.1/4
19 มกราคม 2564
2 สุขศึกษา ม.2 ม.2/1
ม.2/2
20 มกราคม 2564
ม.2/3
ม.2/4
21 มกราคม 2564
3 สุขศึกษา ม.3 ม.3/1 22 มกราคม 2564
ม.3/2 25 มกราคม 2564
ม.3/3 26 มกราคม 2564
4 พลศึกษา ม.3 ม.3/1 28 มกราคม 2564
ม.3/2
ม.3/3
29 มกราคม 2564
5 สุขศึกษา ม.4 ม.4/4 27 มกราคม 2564