บทเรียนออนไลน์
นายจำรัส อนันต์กลยุทธ์


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 สังคมศึกษา ม.1/1 คลิก
2 สังคมศึกษา ม.1/2 คลิก
3 สังคมศึกษา ม.1/3 คลิก
4 ประวัติศาสตร์ ม.1/1 คลิก
5 ประวัติศาสตร์ ม.1/2 คลิก
6 ประวัติศาสตร์ ม.1/3 คลิก
7 ประวัติศาสตร์ ม.2/1 คลิก
8 ประวัติศาสตร์ ม.2/2 คลิก
9 ประวัติศาสตร์ ม.2/3 คลิก
10 ประวัติศาสตร์ ม.2/4 คลิก
11 สื่อการสอน ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง สังคมอารยะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 คลิก
12 สื่อการสอน ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง สังคมอารยะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 คลิก
13 สื่อการสอน ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง เงิน และสถาบันทางการ คลิก
14 สื่อการสอน ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่องสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา คลิก
15 สื่อการสอน ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ประณีตศิลป์สมัยอยุธยา คลิก
16 สื่อการสอน ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง วงดนตรีสมัยอยุธยา คลิก