การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน และเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วม ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 0051 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์