เพศศึกษาในสถานศึกษา

     นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 0116 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>เพศศึกษาในสถานศึกษา