การแข่งขันกีฬาดาบไทย-กระบี่กระบอง

    นักเรียนชมกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย-กระบี่กระบอง ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ์ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอาวุธดาบสองมือต่อดาบสองมือ
2. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอาวุธง้าวต่อง้าว
3. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอาวุธพลองต่อพลอง
4. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันดาบไทยอาวุธกระบี่
5. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันดาบไทยอาวุธดาบสองมือ

IMG100 01    

ดูภาพเพิ่มเติม>>การแข่งขันกีฬาดาบไทย-กระบี่กระบอง