กิจกรรมสอบปฏิบัติการนำเต้นแอโรบิก

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมสอบปฏิบัติการนำเต้นแอโรบิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยผ่านกระบวนการคิดและขยายผลการเรียนรู้ออกสู่นอกชั้นเรียนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 0154    

ดูภาพเพิ่มเติม>>กิจกรรมสอบปฏิบัติการนำเต้นแอโรบิก