อบรมภาษาจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร