ทัศนศึกษาและเข้าค่ายวิชาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(1)

ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดไชวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารมงคล วัดหน้าพระเมรุ และลานกีฬารัตนศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา