กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

นางสาวยุพิณ  ศาลางาม

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
 

นายถวัลย์   ศรีสุขะโต

ครู คศ.3

   

นายสมภพ  อยู่สบาย

ครู คศ.3