กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   

นายเจษฎาภรณ์   สันวิลาศ

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นายกิตติ   วีระประทีป

ครู คศ.3

 

นายถนอม   วุชรัตน์

ครู คศ.2

 

นางสาวสุกานดา   แก้วกูล

ครู คศ.2